Profilowanie Bezrobotnych
jako instrument wydłużania aktywności zawodowej
grup wymagających szczególnego wsparcia

Człowiek - najlepsza inwestycja
O projekcie
Efekty codziennych decyzji podejmowanych przez pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie kierowania bezrobotnych do uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy w znacznym stopniu zależą od wykorzystywanych procedur identyfikacji bezrobotnych znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania w tym zakresie bazują na ekonometrycznym modelowaniu procedur profilowania bezrobotnych oraz adresowania aktywnych polityk rynku pracy. Profilowanie daje możliwość wczesnej i trafnej klasyfikacji bezrobotnych w kategoriach stopnia zagrożenia ryzykiem długotrwałego pozostawania bez pracy. Z kolei adresowanie pomaga wyznaczyć indywidualny efekt uczestnictwa w danym programie aktywizacyjnym dla każdego bezrobotnego. Jednoczesne prowadzenie wymienionych wyżej procedur standaryzuje sposób świadczenia usług przez publiczne służby zatrudnienia i poprawia ich jakość oraz przejrzystość.

Wyzywanie opracowania narzędzia do profilowania bezrobotnych i adresowania usług zatrudnienia, bazującego na najnowszych światowych osiągnięciach w tym zakresie, podjęto w ramach realizacji niniejszego projektu innowacyjnego testującego nr WND-POKL.06.01.01-04-118/10 pn. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-04-118/10-00 z dn. 10 czerwca 2011 r.). Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.4. Projekty innowacyjne). Projekt jest realizowany przez konsorcjum trzech instytucji: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (lider projektu), Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu w okresie od 1 czerwca 2011 roku do końca czerwca 2013 roku.

Opracowane w ramach projektu innowacyjne narzędzie ma postać aplikacji komputerowej do profilowania bezrobotnych, której nadano nazwę PROFIL. Zadaniem głównym aplikacji jest ułatwianie pracownikom powiatowych urzędów pracy wczesnej i precyzyjnej identyfikacji osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Dodatkowym zadaniem aplikacji jest wskazanie, które z działań aktywizujących bezrobotnych najbardziej skraca przewidywany okres pozostawania bez pracy. W przypadku omawianego projektu ograniczono się do wyboru określonego typu szkolenia zawodowego. Aby ułatwić wykorzystanie aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL w codziennej pracy pracowników służb zatrudnienia przygotowano również podręcznik. Jego zawartość dobrana została w taki sposób, by odpowiadała na kluczowe pytania, jakie pojawiają się w związku z działaniami zmierzającymi  do implementacji profilowania bezrobotnych w urzędach pracy.  Omawiane opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej, składającej się z sześciu rozdziałów, przedstawiono lokalne uwarunkowania skutecznego prowadzenia polityki rynku pracy. Druga część publikacji - dedykowana wszystkim pracownikom powiatowych urzędów pracy - poświęcona została praktycznym aspektom wykorzystania aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL. Zawiera ona dwa rozdziały. W trzeciej części opracowania, przeznaczonej dla informatyków zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy, omówiono techniczne aspekty związane z instalacją i konfiguracją środowiska obliczeniowego, w którym działa aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL.